Raport analityczny 08.05.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


POLSKA

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

 • W I kwartale 2017 r. największym zmianom podlegała polityka kredytowa w segmencie kredytów konsumpcyjnych, która została przez banki istotnie zaostrzona. W opinii ankietowanych banków do zaostrzenia polityki kredytowej w tym segmencie przyczyniły się głównie czynniki regulacyjne. Polityka kredytowa w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw została zaostrzona w niewielkim stopniu, natomiast w segmencie kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych kryteria i warunki nie zmieniły się. Wzrost popytu według ankietowanych banków odczuwalny był w segmentach kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych..

 • W I kwartale 2017 r. ankietowane banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, głównie w segmencie kredytów długoterminowych. Kolejny kwartał z kolei banki zaostrzyły również warunki polityki kredytowej. W opinii banków, które zaostrzyły politykę kredytową wynikało to głównie z pogorszenia jakości kredytów dla przedsiębiorstw. W I kwartale 2017 r. banki nie odczuły zmiany popytu na kredyty zgłaszanego przez przedsiębiorstwa. W II kwartale 2017 r. banki nie przewidują istotnych zmian polityki kredytowej w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw. Według ankietowanych banków wzrost popytu będzie odczuwany głównie w segmencie kredytów długoterminowych.

 • Kryteria i warunki przyznawania kredytów mieszkaniowych w I kwartale 2017 r. nie zmieniły się. Ankietowane banki odczuły wzrost popytu, co uzasadniały głównie zainteresowaniem kredytobiorców programem „Mieszkanie dla Młodych”, prognozami odnośnie do sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz zmianą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Banki nie planują istotnych zmian w polityce kredytowej Gold Finance Spółka z o.o. ul. Chopina 9/13, 05-800 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290556, NIP 534-237-16-76 , REGON 141153906, której kapitał zakładowy wynosi 5 400 000 zł. wpłacony w całości. w II kwartale 2017 r., ani nie spodziewają się istotnych zmian popytu na kredyt mieszkaniowy. Jedynie pojedyncze banki oczekują spadku popytu na kredyt.

 • Ankietowane banki istotnie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zaostrzyły niektóre warunki udzielania kredytu. W opinii banków do zaostrzenia polityki kredytowej przyczyniły się głównie czynniki regulacyjne, nieuwzględnione w ankiecie, tj. realizacja zaleceń pokontrolnych KNF oraz konieczność sprostania wymogom kapitałowym i płynnościowym wynikającym z rozporządzenia CRR oraz zaleceń KNF. Popyt na kredyty konsumpcyjne nieznacznie wzrósł w I kwartale 2017 r., do czego przyczynił się wzrost zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku oraz nasilenie akcji promocyjnych przez niektóre banki. W II kwartale 2017 r. banki nie przewidują istotnych zmian w polityce kredytowej oraz oczekują wzrostu popytu.

 • Według KUKE eksport w marcu, liczony w EUR, wzrósł o 12,6 proc. rdr do 17,4 mld EUR. KUKE podtrzymuje, że w 2017 r. dodatnia dynamika eksportu wyniesie 8,0 proc.

 • Według CBOS odsetek osób określających się jako bezrobotne spadł w badaniu z 2017 roku do 8 proc. wobec 9 proc. przed rokiem.

USA

 • Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w kwietniu wzrosła o 211 tys. wobec 79 tys. przed miesiącem i 190 tys. oczekiwań. Stopa bezrobocia wyniosła 4,4 proc. wobec 4,5 proc. w marcu i 4,6 proc. konsensusu. To najniższe bezrobocie w USA od maja 2007 r.

USA – S&P500

S&P500 ponownie w okolicy historycznych szczytów. Zamknięcie na 2.398 pkt.

USA - S&P500 - 08.05.2017

 

POLSKA – WIG30

NA WIG30 kontynuacja rajdu z małym wyhamowaniem. Zamknięcie na 2.714 pkt.

POLSKA – WIG30 - 08.05.2017

 

EURUSD

Na EURUSD wyhamowanie na MA200 i odbicie od 1.10. Zamknięcie na 1.0922.

EURUSD - 08.05.2017

 

EURPLN

Złotówka umacnia się do 4.23. Lekkie wahanie w ostatnich dniach z wyhamowaniem.

EURPLN - 08.05.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Raport analityczny 29.04.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


FRANCJA

 • Centrysta Emmanuel Macron w pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji zdobył 24,01 proc. głosów – wynika z oficjalnych rezultatów ogłoszonych w poniedziałek przez MSW. Szefowa skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen otrzymała 21,30 proc. To właśnie ci politycy zmierzą się 7 maja w II turze. Sondaże dają 20-25 pkt. proc. przewagi proeuropejskiemu Macronowi i taki właśnie scenariusz jest obecnie wyceniany przez rynek.

EU

 • Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawiła podstawowe stopy procentowe bez zmian. Rada potwierdziła, że do końca grudnia 2017 r. lub dłużej w razie potrzeby będzie skupować z rynku aktywa w wys. 60 mld euro miesięcznie. Według Prezesa EBC Mario Draghiego, ryzyka dla wzrostu gospodarczego eurolandu, choć zmierzają do bardziej zbilansowanego poziomu, pozostają skierowane w dół i są związane głównie z uwarunkowaniami światowymi. Jednocześnie Draghi ocenił, że bazowa presja inflacyjna w eurolandzie pozostaje niewielka i w ocenie EBC, musi dopiero wykazać przekonujący trend wzrostowy, co stanowi przesłankę za utrzymaniem wsparcia monetarnego w eurolandzie na obecnym poziomie. Rynek ocenił wydźwięk czwartkowej konferencji Draghiego jako gołębi.

USA

 • Według Departamentu Handlu Produkt Krajowy Brutto USA w pierwszym kwartale 2017 r. wzrósł o 0,7 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. Analitycy spodziewali się wzrostu PKB USA o 1,0 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. W IV kw. 2016 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 2,1 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.

 • Administracja Donalda Trumpa przedstawiła założenia planów reformy systemu podatkowego. Rynek ocenił je jako ogólnikowe, zwracając uwagę na brak rozwiązań finansujących reformę. Trump proponuje obniżenie podatków od przedsiębiorstw i małych firm do 15 proc. z 35 proc. Dla podatników indywidualnych przewiduje się wprowadzenie 3 progów podatkowych i cięcie najwyższej stawki (10 proc., 25 proc. i 35 proc. vs 39,6 proc.) z 7 progów obecnie. Jednocześnie nie wskazano progów dochodowych dla poszczególnych stawek. Trump chce podwoić kwotę wolną oraz zlikwidować wszystkie ulgi poza rodzinnymi, od odsetek od kredytów hipotecznych oraz na wydatki dobroczynne.

ROPA

 • Zapoczątkowane w połowie kwietnia spadki kontynuuje ropa naftowa. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana pod koniec sesji po 48,4 USD, po zniżce o 2,5 proc. Brent w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie zniżkuje o 2,2 proc., do 50,6 USD za baryłkę.

NIERUCHOMOŚCI

 • Dekpol w pierwszym kwartale 2017 r. sprzedał 229 mieszkań na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych. W tym samym okresie poprzedniego roku zakontraktowano sprzedaż 146 lokali.

 • Atal rozpoczął sprzedaż 250 lokali w ramach zlokalizowanego w Gdańsku projektu Atal Baltica Towers.

 • Archicom kupił za 26,6 mln zł netto działkę we Wrocławiu o powierzchni ok. 2,45 ha, na której może powstać ok. 520 mieszkań.

USA – S&P500

Na S&P500 wyrównanie szczytów z marca i lekkie cofnięcie do 2.384 pkt.

USA - S&P500 - 29.04.2017

POLSKA – WIG30

WIG30 na mocnych wzrostach. Mocny atak na szczyty wyprowadził indeks na 2.719 pkt.

POLSKA – WIG30 - 29.04.2017

 

EURUSD

Na EURUSD po luce otwarcia konsolidacja w okolicy 1.09. Zamknięcie na 1.0897.

EURUSD - 29.04.2017

 

EURPLN

Eurozłoty cofa się w okolice 4.20-4.23. Zamknięcie na 4.2275.

EURPLN - 29.04.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Raport analityczny 19.04.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


POLSKA

 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że wzrost PKB Polski w 2017 r. wyniesie 3,4 proc., a w 2018 r. 3,2 proc.

 • MFW pozostawił prognozę deficytu sektora finansów publicznych w 2017 r. na poziomie 2,9 proc. PKB i obniżył ją na 2018 r. do 2,6 proc. z 2,9 proc. PKB wcześniej. W nowej prognozie MFW podniósł natomiast ścieżkę długu publicznego

 • Według GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w marcu wyniosło 4.577,86 zł, co oznacza, wzrost rdr o 5,2 proc.

 • Według wiceministra finansów wzrost poziomu ściągalności podatków w 2018 r. wyniesie 8 mld zł, w 2019 r. 6 mld zł, a w 2020 r. 4 mld zł

 • Według GUS Udział Niemiec w polskim eksporcie spadł po lutym o 0,7 pkt. proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. i wyniósł 27,6 proc., a w imporcie spadł o 0,6 pkt. proc. i stanowił 22,2 proc.

 • Według Ministerstwa Rozwoju na koniec I kwartału Polska otrzymała w ramach funduszy UE 3,6 mld euro czyli 4,6 proc. całej alokacji na lata 2014-2020.

EU

 • Według Eurostat ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,5 proc. w marcu w ujęciu rdr. W II ceny konsumpcyjne wzrosły o 2,0 proc. rdr.

USA

 • Według Departamentu Pracy liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła o 1 tys. do 234 tys. z 235 tys. tydzień wcześniej.

WIELKA BRYTANIA

 • Brytyjska Izba Gmin poparła w środę rządowy wniosek o samorozwiązanie parlamentu, zgodnie z którym przedterminowe wybory parlamentarne odbędą się 8 czerwca – trzy lata wcześniej, niż wynikało z kalendarza wyborczego. Za propozycją przedstawioną przez premier Theresę May zagłosowało 522 posłów. Rządowy wniosek musiał uzyskać 434 głosy (2/3 posłów). Rozwiązanie parlamentu obecnej kadencji nastąpi w nocy z 2 na 3 maja.

MFW

 • W raporcie World Economic Outlook Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podwyższył szacunki dynamiki wzrostu gospodarczego na świecie w 2017 r. do 3,5 proc. z 3,4 proc. Prognoza na 2018 r. pozostała bez zmian na poziomie 3,6 proc. Zrewidowano w górę prognozy wzrostu PKB m.in. dla Wlk. Brytanii, Japonii i Chin. Bez zmian pozostawiono szacunki dla USA. Tempo wzrostu gospodarczego w USA w 2017 r. wyniesie 2,3 proc., a w 2018 r. 2,5 proc. Wzrost PKB w Japonii w 2017 r. wyniesie 1,2 proc., a w 2018 r. 0,6 proc. Dynamika PKB Wlk. Brytanii w ocenie Funduszu ma wynieść w 2017 r. 2,0 proc., a w 2018 r. 1,5 proc., co oznacza rewizję w górę odpowiednio o 0,5 pkt. proc. oraz 0,1 pkt. proc. MFW prognozuje, że PKB Chin wzrośnie w 2017 r. o 6,6 proc., a w 2018 r. o 6,2 proc., co oznacza rewizję szacunków względem stycznia w górę odpowiednio o 0,1 pkt. proc. oraz 0,2 pkt. proc.

NIERUCHOMOŚCI

 • Dekpol w pierwszym kwartale 2017 r. sprzedał 229 mieszkań na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych. W tym samym okresie poprzedniego roku zakontraktowano sprzedaż 146 lokali.

 • Atal rozpoczął sprzedaż 250 lokali w ramach zlokalizowanego w Gdańsku projektu Atal Baltica Towers.

USA – S&P500

S&P500 szósty tydzień korekty. Wsparcie w okolicy 2.300 pkt. Opór 2.360 pkt.

USA - S&P500 - 19.04.2017

 

POLSKA – WIG30

Odbicie na WIG30. MA45 i 2.600 pkt. przekroczone. Zamknięcie na 2.606 pkt.

POLSKA – WIG30 - 19.04.2017

 

EURUSD

Na EURUSD wzrost do 1.07. Opór na 1.08. Zamknięcie na 1.0711.

EURUSD - 19.04.2017

EURPLN

Eurozłoty w konsolidacji z lekką tendencją wzrostową. Zamknięcie na 4.2579.

EURPLN - 19.04.2017

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Raport analityczny 12.04.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


POLSKA

 • Według NBP inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, w relacji rdr wyniosła w marcu 0,6 proc. wobec 0,3 proc. w lutym.

 • Według szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów wzrost PKB w Polsce w I kwartale wyniósł powyżej 3 proc., a realne, że sięgnął 3,5 proc.

 • Według wiceministra finansów efekt obniżenia wieku emerytalnego w 2018 r. to około 10 mld zł

 • Według Komisji Nadzoru Finansowego średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres trzech ostatnich lat wyniosła 12,92 proc.

 • Według Eurostat produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła w lutym o 4,9 proc. rdr, po wzroście o 4,3 proc. rdr w styczniu.

 • Zysk Narodowego Banku Polskiego w 2016 r. wyniósł 9.200.987 tys. zł, czyli 905.206 tys. zł więcej niż w 2015 r. Zgodnie z ustawą o NBP 95 proc. kwoty zysku zostanie przekazane do budżetu państwa po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego NBP przez Radę Ministrów.

 • Według Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w marcu spadła do 8,2 proc. z 8,5 proc. w lutym. Liczba bezrobotnych na koniec marca br. wyniosła 1,33 mln osób i w porównaniu do końca lutego 2017 roku spadła o 57,7 tys. osób. Pracodawcy zgłosili w marcu do urzędów pracy 167,5 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 30 tys. więcej niż miesiąc temu.

 • Według prezesa NBP stopy procentowe w Polsce pozostaną na obecnym poziomie do końca 2017 r., a inflacja w 2018 r. ustabilizuje się średnio na poziomie 2,0 proc.

 • Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej

USA

 • Według Stowarzyszenia Banków Hipotecznych indeks wniosków o kredyt hipoteczny wyrównany sezonowo zwyżkował w tygodniu zakończonym 7 kwietnia o 1,5 proc.

 • Według Departamentu Pracy liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w marcu wzrosła o 98 tys. wobec 180 tys. oczekiwań. Stopa bezrobocia wyniosła 4,5 proc. przy konsensusie 4,7 proc.

 • Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 53 pkt.

NIERUCHOMOŚCI

 • J.W. Construction sprzedał w I kw. 2017 roku na podstawie umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży oraz na podstawie płatnych rezerwacji łącznie 401 lokali wobec 343 lokali rok wcześniej

 • Echo Investment ma obecnie w budowie 18 projektów mieszkaniowych z 2 tys. mieszkań. Do końca 2017 roku planuje jeszcze rozpocząć budowę i sprzedaż 10 inwestycji z 1.277 mieszkaniami. W ofercie spółki znajduje się aktualnie ponad 1.060 mieszkań.

 • Ronson sprzedał w I kwartale 2017 roku 260 lokali, o 26 proc. więcej niż w I kw. 2016.

 • Marvipol sprzedał w I kwartale 180 mieszkań i lokali usługowych, o 6,5 proc. więcej rdr..

 • Banki i SKOK-i przesłały w marcu do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 1,9 proc. niż przed rokiem, a na konsumpcyjne o 9,4 proc.

 • Raport NBP: „Inwestycja mieszkaniowa (bez liczenia kosztów transakcyjnych) nadal jest krótkookresowo opłacalna. Przy założeniu średniej wysokości czynszu możliwego do uzyskania, rentowność inwestycji mieszkaniowej jest wyższa niż oprocentowanie lokaty bankowej i rentowność 10-letnich obligacji skarbowych oraz zbliżona do uzyskiwanej na rynku nieruchomości komercyjnych” „Relacja kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego do czynszu najmu nadal umożliwia finansowanie kosztów kredytu przychodami z najmu”

USA – S&P500

S&P500 w okolicy wsparć MA45. Zamknięcie lekko poniżej, na 2.346 pkt.

USA - S&P500 - 12.04.2017

 

POLSKA – WIG30

Korekta na WIG30. Niewielkie zejście pod MA45. Zamknięcie na 2.542 pkt.

 

POLSKA – WIG30 - 12.04.2017

EURUSD

Silna korekta zatrzymana na 1.06. Para w trendzie bocznym z tendencją wzrostową.

EURUSD - 12.04.2017

EURPLN

Umocnienia złotówki ciąg dalszy. Zamknięcie na 4.2465.

EURPLN - 12.04.2017

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Raport analityczny 23.03.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


Raport rynku nieruchomości NBP za IV kw. 2016. cd:

 • Wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych4 w złotych (bez umów renegocjowanych) nadal była wysoka. W omawianym kwartale było to 9,9 mld zł, tj. odnotowano jej wzrost o 3,1% wobec wielkości z poprzedniego kwartału oraz zmniejszenie o 11,6% względem IV kwartału 2015 r. Wypłacono istotnie mniej kredytów w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”, ze względu na wyczerpanie się puli środków przeznaczonych na dopłaty (środki z 2016 i 2017 r.). Maleją też środki na dopłaty do kredytów w 2018 r. Wyniki ankiety skierowanej do przewodniczących komitetów kre-dytowych w I kwartale 2017 r. wskazują na złagodzenie kryteriów przyznawania kredytów mieszkaniowych przez pojedyncze banki a także obniżenie pozaodsetkowych kosztów kredytu. Banki od-czuły w IV kwartale 2016 r. wzrost popytu na kredyt mieszkaniowy i uzasadniały go głównie wejściem w życie od początku 2017 r. nowych zapisów Rekomendacji S podnoszących wysokość minimalnego wkładu własnego kredytobiorcy do 20%. W konsekwencji kredytobiorcy niespełniający tych wymogów przyspieszyli decyzje o zakupie mieszkania, aby łatwiej otrzymać kredyt mieszkaniowy. Banki deklarują zaostrzanie polityki kredytowej w I kwartale 2017 r. oraz oczekują w tym czasie istotnego wzrostu popytu. Jakość mieszkaniowych kredytów złotowych nadal jest wysoka, a udział kredytów zagrożonych utrzymywał się na koniec IV kwartału 2016 r. na poziomie ok. 2,6%.

 • Zapas niesprzedanych mieszkań na 6 największych rynkach w Polsce zwiększył się w omawianym kwartale o ok. 1,4 tys. mieszkań i wyniósł 52,7 tys. Przyrost ten był wynikiem decyzji produkcyjnych podjętych przed kilkoma kwartałami. Jednocześnie zmniejszyła się liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Wzrost podaży przewyższał wysoki popyt.

 • Wskaźnik czasu sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w 6M zmniejszył się nieznacznie w omawianym okresie. Oznacza to, że deweloperzy w swoich decyzjach inwestycyjnych kierują się rzeczywistym popytem na rynku i racjonalnie reagują na zwiększanie się nadwyżki niesprzedanych mieszkań. Dobrze dopasowują strukturę wielkości mieszkań do popytu, w odróżnieniu od sytuacji na rynku wtórnym, gdzie podaż wynika ze struktury zasobu mieszkaniowego. W segmencie nieruchomości popularnych cena jest nadal podstawowym kryterium wyboru mieszkania, zatem największym popytem cieszą się lokale kompaktowe, tj. dwupokojowe o niewielkim metrażu. Istnieje także stały popyt na mieszkania większe, tj. powyżej 60 mkw.

 • W ramach stopniowo wygaszanego programu MDM do 31 grudnia 2016 r. spośród 76 160 wniosków złożonych od 2014 r. zaaprobowano 58 028 (tj. ok. 76%), z dofinansowaniem w łącznej kwocie ok. 1,43 mld zł. Dotychczasowe wysokie wypłaty środków należy wiązać zarówno z nowelizacją ustawy w 2015 r., rozszerzającą program o mieszkania z rynku wtórnego, jak też brakiem przedłużenia działania programu po 2018 r. W dniu 1 lutego 2017 r. BGK wstrzymał przyjmowanie wniosków o dofinansowanie nabycia mieszkań w 2017 r. W styczniu 2018 r. bank uruchomi przyjmowanie ostatnich wniosków na dopłaty MDM. W IV kwartale 2016 r. obserwowano liczne, niewielkie zmiany limitów maksymalnych cen mkw. mieszkań dopuszczonych do programu MDM, natomiast w I kwartale 2017 r. wśród miast stolic województw limit ten nieznacznie wzrósł wyłącznie w Gdańsku.

 • Obserwowane stopniowe wygasanie dofinansowania do oprocentowania kredytów udzielonych w ramach programu RNS dotychczas nie stanowiło istotnego problemu dla obsługi tych kredytów dzięki historycznie niskim stopom procentowym oraz dobrej sytuacji na rynku pracy i wzrostom wynagrodzeń

USA – S&P500

Lekkie tąpnięcie na S&P500. Kurs zatrzymał się na wsparciu MA45. Close 2.348 pkt.

USA - S&P500 - 23.03.2017

 

POLSKA – WIG30

Nowe rekordy na WIG30. Niestety aktualne zamknięcie znów pod 2.600pkt (2.565).

POLSKA – WIG30 - 23.03.2017

 

EURUSD

EURUSD zbliża się do poziomu 1.08. Aktualnie na oporze maksimów z początku lutego.

EURUSD - 23.03.2017

 

EURPLN

Umocnienie złotówki do poziomu 4.2795 z lokalnym dołkiem na 4.26.

EURPLN - 23.03.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Raport analityczny 16.03.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


POLSKA

 • Według EUROSTAT produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła w styczniu o 4,2 proc. rdr, po wzroście o 4,5 proc. rdr w grudniu.

EU

 • Według EUROSTAT ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 2,0 proc. w lutym w ujęciu rdr. Wstępnie spodziewano się wzrostu o 2,0 proc. W styczniu ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,8 proc. rdr.

USA

 • Amerykańska Rezerwa Federalna podjęła decyzję o podniesieniu głównej stopy procentowej funduszy federalnych do 0,75-1,00 proc. z 0,50-0,75 proc. Członkowie Fed spodziewają się jeszcze dwóch podwyżek stóp o 25 pb w 2017 r. W 2018 r. Fed oczekuje 3 podwyżek stóp proc. Przed posiedzeniem na rynku spekulowano, iż Fed może zdecydować się na szybsze tempo normalizacji polityki monetarnej. Według Prezes FEB Janet Yellen trzy podwyżki stóp procentowych rocznie można określić jako „stopniowe” podnoszenia stóp proc.

NIERUCHOMOŚCI

 • Marvipol zawarł umowę kupna działki przy ul. Grzybowskiej na stołecznej Woli. Wartość transakcji to 60,6 mln zł. „Giełdowy deweloper zawarł warunkową umowę kupna nieruchomości, zlokalizowanej przy ul. Grzybowskiej, o powierzchni 6 tys. m kw. Wartość transakcji, w przeliczeniu na złote, to 60,6 mln zł. Umowa ostateczna ma zostać zawarta, jeśli Miasto St. Warszawa nie skorzysta z prawa pierwokupu działki” Marvipol planuje tu zrealizować ekskluzywny projekt apartamentowy. Wybuduje ok. 440 lokali o łącznej powierzchni użytkowej ok. 23 tys. m kw. Spółka zakłada, że sprzedaż apartamentów ruszy w 2017 r.

Raport rynku nieruchomości NBP za IV kw. 2016.:

 • Na rynku nieruchomości mieszkaniowych utrzymuje się faza bardzo wysokiej aktywności. Przejawia się ona wysokim poziomem popytu na nowe nieruchomości i odpowiadającą mu wysoką podażą na największych rynkach. Aktywność ta nie generowała dotąd nadmiernych napięć w sektorze nieruchomości ani w sektorze finansowym. Nie obserwowano niepokojących wzrostów cen, a finansowanie transakcji nadal odbywało się ze znacznym udziałem środków własnych ludności. Średnie ceny ofertowe i transakcyjne mkw. mieszkań na niektórych rynkach pierwotnych (RP) szczęściu miast (6M) nieco wzrosły, natomiast w Warszawie i dziesięciu miastach (10M) były stabilne. W Gdańsku i Gdyni na RP zanotowany wzrost średnich cen transakcyjnych mkw. związany był z dużym popytem oraz niedostateczną podażą. Zjawisko wyższych średnich cen transakcyjnych mkw. mieszkań względem cen ofertowych na RP w Warszawie wynika z oferowania dużej liczby tańszych mieszkań w słabszej lokalizacji oraz sprzedaży większej liczby droższych mieszkań w lepszej lokalizacji, a nie z mocniejszej pozycji rynkowej deweloperów. Średnie ceny transakcyjne mkw. mieszkań na rynkach wtórnych (RW) w Warszawie i 6M również były stabilne w omawianym okresie. Ceny wyznaczone przy udziale indeksu hedonicznego także były stabilne. We wszystkich analizowanych grupach miast (Warszawa, 6M, 10M) ceny na rynku pierwotnym były wyższe niż na rynku wtórnym. Średnie stawki najmu mkw. mieszkań (ofertowe i transakcyjne) w 7M, ważone udziałem zasobu, przeciętnie ustabilizowały się w omawianym kwartale. Wzrost stawek najmu w Warszawie wynikał z rosnącego udziału lokali z zasobu wybudowanego po 2002 r., których koszt najmu w przeliczeniu na mkw. był najwyższy. Średni wskaźnik dostępności mieszkań w dużych miastach zmniejszył się nieznacznie i wyniósł 0,84 mkw. za przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, tj. był wyższy o 0,35 mkw. względem minimum z III kwartału 2007 r. Spadki wskaźnika dostępności mieszkania obserwowane w Gdyni i Łodzi w 2016 r. wynikały z szybszego wzrostu cen transakcyjnych mkw. na RP względem wzrostu dochodów. Wskaźnik szacowanej maksymalnej dostępności kredytu mieszkaniowego dla przeciętnych gospodarstw domowych w Warszawie i 6M pozostał niemal stabilny.

USA – S&P500

Korekta zatrzymała się w okolicy 2.370 pkt. Zamknięcie na 2.385 pkt.

USA - S&P500 - 16.03.2017

 

 

POLSKA – WIG30

Po korekcie do 2.500 pkt. aktualnie trwa próba przebicia poziomu 2.600 pkt. Zamkniecie 2.573pkt

POLSKA – WIG30 - 16.03.2017

 

EURUSD

EURUSD pierwszy raz od października zamyka sią nad MA100. Kolejny poziom oporu to 1.08.

EURUSD - 16.03.2017

 

EURPLN

Odbicie EURPLN od oporu MA300. Zamknięcie na 4.3111.

EURPLN - 16.03.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Raport analityczny 08.03.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


POLSKA

 • Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej. Prezes NBP: Jeśli utrzymają się obecne tendencje w kształtowaniu cen ropy i żywności, to nie widać podstaw do myślenia o zmianie poziomu stóp procentowych. Marcowa projekcja wskazuje, że może nie być potrzeby podwyżki stóp również w 2018 r. „Jeśli utrzymają się takie tendencje, jakie są w tej chwili, to nie widzę podstaw, by do końca roku myśleć o zmianie poziomu stóp procentowych”. „Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” „Głównym czynnikiem wzrostu pozostał rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń wychowawczych. Jednocześnie zmniejszył się spadek inwestycji, do czego przyczyniło się większe wykorzystanie środków unijnych”

EU

 • W Niemczech w styczniu produkcja przemysłowa wzrosła o 2,8 proc. mdm, podczas gdy w poprzednim miesiącu spadła o 2,4 proc., po korekcie z -3,0 proc. Analitycy spodziewali się, że produkcja mdm wzrośnie o 2,7 proc. Rdr produkcja przemysłowa pozostała bez zmian, po uwzględnieniu dni roboczych, podczas gdy poprzednio spadła o 0,2 proc., po korekcie z -0,7 proc. Tu analitycy oczekiwali spadku o 0,6 proc.

USA

 • W firmach w USA przybyło w lutym 298 tys. miejsc pracy – wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że w amerykańskiej gospodarce w lutym przybyło 187 tys. miejsc pracy. W styczniu przybyło 261 tys. miejsc pracy, po korekcie z 246 tys.

NIERUCHOMOŚCI

 • Banki i SKOK-i przesłały w lutym do Biura Informacji Kredytowej zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 6,7 proc. rdr, a na konsumpcyjne o 3,9 proc. „Po bardzo dużej liczbie wniosków złożonych w styczniu w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z programu MdM, w lutym wartość wniosków złożonych o kredyty mieszkaniowe ustabilizowała się na poprzednio notowanych poziomach. W porównaniu do roku poprzedniego, w przeliczeniu na dzień roboczy, wartość złożonych wniosków wzrosła o 6,7 proc.” „Uwagę zwraca to, że o kredyty mieszkaniowe zawnioskowało mniej klientów (32,8 tys. osób w porównaniu do 36,0 tys. osób rok wcześniej), za to klienci wnioskowali o ok. 10 proc. wyższe kwoty kredytów” Wartość BIK Indeks – Popytu na Kredyty Konsumpcyjne, który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła +3,9 proc. w lutym 2017 r.

 • Dom Development rozpoczyna sprzedaż mieszkań w ramach inwestycji na warszawskim Mokotowie, przy ulicy Cybernetyki. Osiedle docelowo będzie się składać z sześciu budynków z 633 lokalami

 • Według raportu AMRON_SARFiN w IV kwartale 2016 roku udzielono w Polsce kredytów mieszkaniowych o wartości 9,78 mld zł, co oznacza wzrost 1,1 proc. kdk. Banki udzieliły w Polsce łącznie w IV kwartale 41,92 tys. kredytów mieszkaniowych, czyli o 1,7 proc. mniej niż w III kwartale 2016 roku. W ostatnim kwartale 2016 roku średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem wyniosła 233.282 zł, co oznaczało wzrost o 3,93 proc.(nominalnie o 8.832 zł) w porównaniu do III kwartału 2016 roku. W całym 2016 roku banki udzieliły 178.409 nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 39,5 mld zł, co oznacza spadek o 1,61 proc. w ujęciu ilościowym i wzrost o 0,45 proc. w ujęciu wartościowym w porównaniu do wyników 2015 roku.

USA – S&P500

Po mocnym początku miesiąca obecnie rynek lekko się koryguje. Zamknięcie na 2.362 pkt.

USA - S&P500 - 08.03.2017

 

POLSKA – WIG30

Poziom 2.600 pkt został jedynie naruszony. Obecnie korekta do 2.557pkt.

POLSKA – WIG30 - 08.03.2017

 

EURUSD

EURUSD w konsolidacji 1.05-1.06. Zamknięcie na 1.0541.

EURUSD - 08.03.2017

 

EURPLN

Niewielkie osłabienie złotówki. EURPLN wciąż w zakresie 6-tyg konsolidacji. Close 4.3103

EURPLN - 08.03.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Raport analityczny 01.03.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


POLSKA

 • Według Głównego Urzędu Statystycznego Produkt Krajowy Brutto w IV kwartale 2016 r. wzrósł o 2,7 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 2,5 proc. rdr w III kwartale. Według Ministerstwa Rozwoju tempo wzrostu w I kwartale 2017 r. powinno przyspieszać, głównie na skutek odbicia nakładów brutto na środki trwałe konsumpcję i eksport. Komentarz MR poniżej:

  „W czwartym kwartale 2016 roku wzrost wartości dodanej brutto odnotowano we wszystkich, łącznie z budownictwem, sektorach gospodarki. W większości sektorów był on szybszy od odnotowanego w trzecim kwartale. To wspiera diagnozę o przejściowym charakterze spowolnienia w pierwszych trzech kwartałach i pozwala optymistycznie oceniać sytuację gospodarczą w perspektywie najbliższych kwartałów”

  „Analiza składników popytu wskazuje na trwały charakter wzrostu konsumpcji oraz eksportu, a także na odbicie nakładów brutto na środki trwałe, których dno przypadło na trzeci kwartał 2016 roku. W ocenie Ministerstwa Rozwoju struktura wzrostu gospodarczego, pozostaje korzystna i wskazuje na zrównoważony rozwój polskiej gospodarki”

 • ZUS szacuje, że po wejście w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn wnioski o przejście na emeryturę może złożyć około 300 tys. osób. Według prezes GUS „Statystycznie około 83 proc. osób, które nabywają uprawnienia przechodzi na emeryturę. Dlatego spodziewamy się, że około 300 tys. wniosków może zostać złożone w ostatnich miesiącach roku tj. po wejściu w życie ustawy” Zgodnie z ustawą wiek emerytalny zostanie obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zasada ta będzie dotyczyła obu systemów emerytalnych – powszechnego i rolniczego. Dla rolników do końca 2017 r. będzie możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Podobna zasada przejścia w stan spoczynku będzie do końca 2017 r. obowiązywała sędziów i prokuratorów – w zależności od przepracowanego okresu w tych zawodach. Ustawa będzie obowiązywać od 1 października 2017 r.

EU

 • Według niemieckiego Federalnego Urzędu Pracy Stopa bezrobocia w Niemczech w lutym, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 5,9 proc. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 5,9 proc., bez zmian. 5,9 proc. to najniższa stopa bezrobocia w historii zjednoczonych Niemiec.

USA

 • W swoim wystąpieniu, (dotyczącym polityki wewnętrznej) prezydent USA Donald Trump podkreślił znaczenie sojuszy takich jak NATO. Zaznaczył jednak konieczność sprawiedliwego ponoszenia kosztów obrony. Trump zapowiedział też „rzeczywistą i pozytywną reformę imigracyjną” oraz walkę z radykalnym terroryzmem islamskim. W kwestii polityki zdrowotnej wezwał Kongres do zastąpienia nowym obecnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, tzw. Obamacare wprowadzonego przez poprzedniego prezydenta . W wystąpieniu prezydent USA ponownie obiecał budowy „wielkiego muru” na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem.

 • Indeks PMI w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 54,2 pkt. Oczekiwano odczytu na poziomie 54,5 pkt. W styczniu wskaźnik wyniósł 55,6 pkt.

 • Według Stowarzyszenia Banków Hipotecznych w USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zwyżkował w tygodniu zakończonym 24 lutego o 5,8 proc. Tydzień wcześniej wskaźnik spadł o 2,0 proc. Wskaźnik jest teraz o 28,2 proc. poniżej wartości sprzed roku.

USA – S&P500

Na S&P500 atak na 2.400 pkt. Zamknięcie na 2.395 pkt.

USA - S&P500 - 01.03.2017

 

POLSKA – WIG30

Po małej korekcie kolejna próba przebicia poziomu 2.600 pkt.

POLSKA – WIG30 - 01.08.2017

 

EURUSD

EURUSD w konsolidacji 1.05-1.06. Zamknięcie na 1.0551.

EURUSD - 01.03.2017

 

EURPLN

W cenach zamknięcia złotówka najmocniejsza od października 2016r. Close 4.2807.

EURPLN - 01.03.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Raport analityczny 22.02.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


POLSKA

 • Według danych NBP wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych ogółem w styczniu wzrosła mdm o 271,8 mln PLN i wyniosła 164.745,5 mln PLN Wartość kredytów konsumpcyjnych w walutach spadła mdm o 129,2 mln PLN i wyniosła 6.082,4 mln PLN. Wartość kredytów konsumpcyjnych w złotych wzrosła mdm o 401 mln zł i wyniosła 158.663,1 mln PLN.

 • Wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych ogółem w styczniu 2017 r. spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1.955,3 mln PLN i wyniosła 403.859,7 mln PLN. Wartość kredytów w walutach spadła mdm o 3.311,1 mln PLN i wyniosła 159.397,6 mln PLN. Wartość kredytów w złotych wzrosła mdm o 1.355,9 mln PLN i wyniosła 244.462,1 mln PLN.

  Według danych GUS oceny bieżącej koniunktury wśród konsumentów są w lutym gorsze niż przed miesiącem, ale oceny przyszłej koniunktury są lepsze. GUS podał, że bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej obniżył się o 0,7 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował na poziomie -1,9.

EU

 • Według Eurostat ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,8 proc. w styczniu w ujęciu rdr, w końcowych danych. Wstępnie spodziewano się wzrostu o 1,8 proc. W XII ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,1 proc. rdr.

USA

 • FED utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Z minutes wynika, że wielu członków Fed chce podwyżki stóp w krótkim okresie. Ryzyko presji inflacyjnej określono jako niewielkie.

NIERUCHOMOŚCI

 • Grupa Murapol kupiła za 6 mln zł netto działkę o powierzchni 3 ha w Gliwicach, na której mają powstać 693 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 26 tys. mkw. W ramach planowanej inwestycji powstanie siedem budynków oraz prawie 450 miejsc postojowych w podziemnych halach garażowych.

 • Według GUS liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w styczniu 2017 roku, wzrosła o 55 proc. rdr i spadła o 8,1 proc. mdm

 • Polnord wprowadził do sprzedaży 153 mieszkania na nowym osiedlu Fotoplastykon w Gdańsku – poinformowała spółka w komunikacie prasowym. W pierwszym etapie inwestycji powstaną trzy budynki. Ich oddanie do użytku planowane jest na III kw. 2018r.

 • Ronson planuje w 2017 roku wydać na zakup działek 30-50 mln zł. Na koniec stycznia spółki z grupy Ronson Europe podpisały warunkowe umowy kupna nieruchomości w Ursusie, gdzie może powstać docelowo ponad 1.600 mieszkań. Obecny bank ziemi grupy (projekty w przygotowaniu) obejmuje 4.509 lokali o łącznej PUM 285,9 tys. m kw. Grupa realizuje obecnie projekty, obejmujące 1.276 lokali, z czego 862 w Warszawie oraz 414 w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. Łączna powierzchnia realizowanych obecnie projektów wynosi 65,5 tys. m kw.

 • PKP S.A. wspólnie z BGK Nieruchomości wyselekcjonowały najlepsze tereny spośród ponad 100 tysięcy hektarów gruntów, którymi zarządza PKP S.A. BGK Nieruchomości wybrało dobrze skomunikowane działki m.in.: w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Chorzowie, Łomży, Białymstoku, Szczecinie, Łowiczu i Katowicach. Łącznie zajmują one powierzchnię kilkuset hektarów. Wytypowane działki to między innymi: Poznań Wolne Tory, Warszawa Odolany, Wrocław Świebodzki, Warszawa (ul. Radzymińska), Katowice (ul. Asnyka), Szczecin (ul. Starkiewicza).

USA – S&P500

Na S&P500 kolejne historyczne szczyty. Zamknięcie na 2.362 pkt.

USA - S&P500 22.02.2017

 

POLSKA – WIG30

Kolejny tydzień wzrostów WIG30. Zamknięcie na 2.607 pkt.

 POLSKA – WIG30 22.02.2017

 

EURUSD

Kontynuacja korekty na EURUSD po odbiciu od oporu MA100. Zamknięcie na 1.0556.

EURUSD 22.02.2017

 

EURPLN

Złotówka wciąż w konsolidacji z tendencją umocnienia. Zamknięcie na 4.2990.

EURUSD 22.02.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Raport analityczny 14.02.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


POLSKA

 • Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej. Według Prezesa Rady Polityki Pieniężnej dynamika PKB w 2017 r. w Polsce będzie zbliżona do 3,5-3,6 proc. rdr.

 • Rząd w rozwiązaniu problemów dotyczących walutowych kredytów hipotecznych nie może podejmować działań, które doprowadzą do zachwiania systemu bankowego, a frankowicze powinni szukać pomocy w sądach – poinformował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

 • Według danych Komisji Nadzoru Finansowego zysk netto sektora bankowego w 2016 roku wyniósł 13,91 mld PLN, co oznacza wzrost o 24,3 proc. w stosunku do 2015r. Wynik odsetkowy wzrósł w 2016 r. o 7,6 proc. do 38,06 mld PLN. Wynik z prowizji spadł o 5,4 proc. do 12,6 mld PLN.

 • Według Prezesa Banku Pekao większe zainteresowanie mikroprzedsiębiorstwami oraz małymi i średnimi firmami może nieznacznie zwiększyć koszty ryzyka banku w przyszłości. Strategia banku do 2020 roku zakłada zwiększenie liczby klientów o 600 tys.

USA

 • W centrum uwagi rynków ciągle znajdują się czwartkowe zapowiedzi Donalda Trumpa w kwestiach polityki fiskalnej. Trump poinformował, że w ciągu 2-3 tygodni przedstawi nowe propozycje kształtu systemu podatkowego. Rzecznik prasowy Białego Domu, Sean Spicer, dodał później, iż będzie to największa reforma podatkowa od 1986 r., która dotknie zarówno przedsiębiorców, jak i indywidualnych podatników.

 • Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, wyniósł w lutym 95,7 pkt. – podano we wstępnym wyliczeniu. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 98,0 pkt. W styczniu wskaźnik wyniósł 98,5 pkt. – był to jeden z najwyższych odczytów w ostatnim 13-leciu.

SUROWCE

 • Państwa OPEC wypełniają zapisy porozumienia o ograniczeniu produkcji ropy w 90-proc. – podała w raporcie Międzynarodowa Agecja Energii (IEA). Najmocniej wydobycie ograniczyły: Arabia Saudyjska (470 tys. b/d), Irak (210 tys b/d) i Zjednoczone Emiraty Arabskie (180 tys. b/d). Kraje których nie obowiązują zapisy porozumienia – Nigeria i Libia – zwiększyły w sumie w styczniu produkcję o 120 tys. b/d – podaje IEA. Produkcja Iranu pozostała na niezmienionym poziomie 3,75 mln b/d. Z wyliczeń IEA wynika, iż produkcja w ramach OPEC spadła w styczniu przeciętnie o 1 mln b/d w porównaniu do grudnia do 32,06 mln b/d.Według Departamentu Energi USA (DoE) zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 2,84 mln baryłek, do 488,3 mln baryłek.

NIERUCHOMOŚCI

 • Według raportu BIK Wartość BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe, który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +41,5 proc. w styczniu 2017 r. Oznacza to, że w styczniu 2017 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 41,5 proc. w porównaniu ze styczniem 2016 r.”

 • Dom Development rozpoczął sprzedaż 89 lokali w nowej inwestycji Osiedla Forma w Warszawie. Docelowo na osiedlu zaplanowano 281 lokali. Termin planowanego przekazania gotowych lokali to III kwartał 2018 roku.

USA – S&P500

Na S&P500 kolejne historyczne szczyty. Zamknięcie na 2.315 pkt.

USA - S&P500 14.02.2017

 

POLSKA – WIG30

WIG30 najwyżej od sierpnia 2015r. Zamknięcie na 2.505 pkt. silne wykupienie na świecach tygodniowych.

POLSKA – WIG30 14.02.2017

 

EURUSD

Korekta na EURUSD po odbiciu od oporu MA100. Zamknięcie na 1.0638.

EURUSD 14.02.2017

 

EURPLN

Złotówka wciąż w konsolidacji na lutowych dołkach. Zamknięcie 4.2963.

EURPLN 14.02.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.