Raport analityczny 11.07.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


POLSKA

 • Według GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły rdr o 1,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,2 proc.

 • Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada wzrost PKB w 2017 na poziomie 4,0 proc., a wzrost cen na poziomie 1,9 proc. Wzrost PKB w NBP w 2018 r. zakłada na poziomie 3,5 proc., a w 2019 r. na poziomie 3,3 proc. Ścieżka dla inflacji kształtuje się odpowiednio na poziomie 1,9 proc., 2,0 proc. oraz 2,5 proc. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2017 r. będzie spożycie indywidualne przy stopniowo rosnąca dynamika nakładów inwestycyjnych. “Do szybkiego wzrostu konsumpcji przyczyni się dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy oraz wypłaty z programu „Rodzina 500 plus”, które pozytywnie wpływają na siłę nabywczą i nastroje gospodarstw domowych. Rosnąca w kolejnych kwartałach 2017 r. dynamika nakładów brutto na środki trwałe, zarówno publicznych, jak i przedsiębiorstw, związana jest z napływem środków z budżetu Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz ustępowaniem zwiększonej w ub.r. niepewności dotyczącej otoczenia biznesowego i perspektyw sprzedażowych raportowanej przez przedsiębiorstwa niefinansowe”.

 • Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 7,2 proc. vs 7,4 proc. w maju. Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2017 roku wyniosła 1,15 mln osób i w porównaniu do maja spadła o 49,3 tys. osób. Liczba bezrobotnych w końcu czerwca była o 239,7 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 17,2 proc.). Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do UP w czerwcu 2017 roku wyniosła 146,1 tys.

NIERUCHOMOŚCI

 • Według danych GUS ceny lokali mieszkalnych w I kwartale 2017 roku spadły o 0,5 proc. kdk.

 • Według danych BIK banki i SKOK-i przesłały w czerwcu do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 20,4 proc. niż przed rokiem. W przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 20,4 proc. w porównaniu z czerwcem 2016 r. Średnia wartość indeksu od początku 2017 r. wyniosła 14,5 proc. Średnia kwota wnioskowanego kredytu w czerwcu wyniosła 232,5 tys. zł i była wyższa o 10,1 proc. w porównaniu z czerwcem roku ubiegłego.

 • Dekpol otrzymał pozwolenia na budowę II etapu osiedla budynków wielorodzinnych “Młoda Morena” w Gdańsku. Spółka planuje budowę 113 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ok. 5932 m kw. Pierwsze lokale zostaną oddane do użytku w I kwartale 2019 roku, a realizacja całego etapu zostanie zakończona w II kwartale 2019 roku.

 • Murapol w II kwartale podpisał 795 umów sprzedaży mieszkań, wobec 593 zawartych w analogicznym okresie ubiegłego roku. W I poł. roku grupa sprzedała 1.609 mieszkań (o 24 proc. więcej rdr) i podtrzymuje plan sprzedaży 4.000 lokali w całym 2017r. Najwięcej umów podpisanych w pierwszym półroczu 2017 roku dotyczy lokali mieszkalnych w inwestycjach realizowanych we Wrocławiu – 363, Krakowie – 295 oraz Warszawie – 272. Wysoki poziom sprzedaży odnotowano również w Poznaniu – 199 umów, Katowicach – 144 oraz Tychach – 103. Grupa wprowadziła w I półroczu do sprzedaży ok. 700 lokali mieszkalnych w pięciu inwestycjach.

 • Echo Investment sprzedało przedwstępnie w II kwartale 297 mieszkań, wobec 162 mieszkań sprzedanych w II kwartale 2016 r. – podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku 2017 r. Echo sprzedało umowami przedwstępnymi 554 mieszkania, wobec 309 w analogicznym okresie 2016 r. W II kwartale 2017 r. Echo zawarło z klientami 58 umów ostatecznych przenoszących własność mieszkania, wobec 129 umów zawartych w II kwartale 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. zawarto 148 umów ostatecznych sprzedaży mieszkania, wobec 175 umów w analogicznym okresie 2016 r.

 • Grupa Polnord w I półroczu 2017 r. sprzedała na podstawie umów przedwstępnych i rezerwacyjnych 651 lokali netto. Największą sprzedaż mieszkań odnotowano na projektach deweloperskich zlokalizowanych w Trójmieście i Warszawie.

USA – S&P500

Na S&P500 kurs porusza się wzdłuż MA45. Zamknięcie na 2.426 pkt. Wsparcie 2.419 pkt.

USA - S&P500 - 11.07.2017

 

POLSKA – WIG30

NA WIG30 kontynuacja trendu bocznego. Zamknięcie na 2.658 pkt.

POLSKA – WIG30 - 11.07.2017

 

EURUSD

Na EURUSD kolejny tydzień wzrostów. Zamknięcie na 1.1464.

EURUSD - 11.07.2017

 

EURPLN

EURPLN szykuje się do przełamania oporu MA100. Zamknięcie na 4.2387.

EURPLN - 11.07.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Raport analityczny 03.07.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia


POLSKA

 • Nowe projekcje inflacji i PKB: JP Morgan: “Nowa projekcja prawdopodobnie podniesie prognozę wzrostu PKB bliżej 4 proc., o których była mowa podczas ostatniej konferencji z 3,7 proc. zawartych w marcowej projekcji. Jednak wraz z wyższymi prognozami wzrostu potencjalnego oraz luką popytową oscylującą wokół zera nie sądzimy, żeby szybszy wzrost przełożył się na silniejszą presję inflacyjną” ING Bank Śląski:
  “W naszej ocenie dynamika CPI ulegnie obniżeniu w 2017 r., bardziej istotne będą projekcje na kolejne lata. Czynnikiem wspierającym wzrost CPI będzie wyższa dynamika wynagrodzeń (prognozy płac z marcowej projekcji były zaskakująco niskie), ale wyższe płace zostaną skompensowane przez dezinflacyjny wpływ aprecjacji złotego oraz niskich cen surowców (szczególnie biorąc pod uwagę spadek pary USD/PLN)”

USA

 • Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 52 pkt. Rynek oczekiwał odczytu na poziomie 52,1 pkt. W maju wskaźnik wyniósł 52,7 pkt.

NIERUCHOMOŚCI

 • J.W. Construction złożył najwyższą ofertę za 44,1 mln zł netto, w przetargu ogłoszonym przez PKO BP na zakup nieruchomości w Krakowie. Przetarg dotyczy zakupu lokalu użytkowego o powierzchni 8.206,50 m kw. oraz 10 lokali mieszkalnych.

 • Archicom sprzedał w drugim kwartale 2017 roku 235 mieszkań, czyli o 5,4 proc. więcej rdr. W całym pierwszym półroczu 2017 roku grupa Archicom sprzedała 601 lokali, co oznacza wzrost o 37 proc. w stosunku do roku ubiegłego. W II kw. 2017 r. zostały zawarte 173 notarialne umowy przenoszące własność lokali, a w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca zawarto łącznie 341 takich umów (wzrost w stosunku do I półrocza 2016 r. o 191,4 proc.)

 • Ronson Development rozpoczął przedsprzedaż 94 mieszkań na osiedlu Miasto Marina we Wrocławiu. Budowa osiedla Miasto Marina rozpocznie się w lipcu, a jej zakończenie planowane jest na przełom 2018/2019. Na całym osiedlu, w ramach 2 etapów inwestycji powstanie 5 budynków ze 150 mieszkaniami o łącznej powierzchni 6,1 tys. m kw..

 • Lokum Deweloper sprzedał w drugim kwartale 2017 roku 321 lokali wobec 136 lokali rok wcześniej. W wyniku rozpoznanych będzie 9 lokali, podczas gdy rok wcześniej było ich 111. Na koniec II kwartału 2017 roku grupa miała zawartych 190 umów rezerwacyjnych tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie. Na koniec II kwartału 2017 roku oferta grupy na rynku wrocławskim i krakowskim obejmowała łącznie 914 lokali, natomiast w realizacji było 1841 lokali.

USA – S&P500

Na S&P500 dłuższa dwutygodniowa korekta. Zamknięcie na 2.423 pkt. Wsparcie 2.415 pkt.

USA - S&P500 - 03.07.2017

 

POLSKA – WIG30

NA WIG30 półtoramiesięczny trend boczny. Zamknięcie na 2.687 pkt.

 

POLSKA – WIG30 - 03.07.2017

EURUSD

Na EURUSD bardzo silne wzrosty po korekcie. Zamknięcie na 1.1363.

EURUSD - 03.07.2017

 

EURPLN

Na EURPLN umocnienie europejskiej waluty. Para walczy na oporze, zamknięcie 4.2471.

EURPLN - 03.07.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Raport analityczny 23.06.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


NIERUCHOMOŚCI

 • Informacje z raportu NBP nt. rynku mieszkaniowego w I kw. 2017r. cd:

„W ramach stopniowo wygaszanego programu MDM, w I kwartale 2017r. spośród 18506 złożonych wniosków wypłacono wsparcie 17 253 kredytobiorcom, z dofinansowaniem w łącznej kwocie ok. 0,5mld zł. Od początku działania programu (2014 r.) wypłacono dopłaty w kwocie 1,9 mld zł dla 75 248 kredytobiorców. Dotychczasowe wysokie wypłaty środków należy wiązać zarówno z nowelizacją ustawy w 2015 r., rozszerzającą program o mieszkania z rynku wtórnego, jak też brakiem przedłużenia działania programu po 2018 r. W dniu 1 lutego 2017 r. BGK wstrzymał przyjmowanie wniosków o dofinansowanie nabycia mieszkań w 2017 r., natomiast 7 kwietnia 2017r. bank wstrzymał przyjmowanie wniosków na pierwszą połowę środków z 2018 r. W styczniu 2018 r. BGK uruchomi przyjmowanie ostatnich wniosków na dopłaty MDM. W I i II kwartale 2017r. obserwowano liczne, niewielkie wzrosty i spadki limitów maksymalnych cen mkw. mieszkań dopuszczonych do programu MDM w 16 największych miastach. Ze względu na wyczerpanie się dostępnych w br. środków na dopłaty nie powinno to mieć wpływu na rynek mieszkaniowy.”

„W ramach uchwalonego przez rząd we wrześniu 2016 r. Narodowego Programu Mieszkaniowego, kompleksowo ujmującego zagadnienia składające się na politykę mieszkaniową państwa w horyzoncie średniookresowym, obserwowano kilka związanych z nim inicjatyw. Od IV kwartału 2016r. trwają prace nad powołaniem Narodowego Funduszu Mieszkaniowego (NFM) przy BGK Nieruchomości. Do NFM grunty będą wnosiły nie tylko samorządy i Skarb państwa, ale też spółki i spółdzielnie mieszkaniowe. Projekt ustawy dotyczący Indywidualnych Kont Mieszkaniowych (IKM) powinien trafić do parlamentu w pierwszym półroczu 2017 r.

Ministerstwo Finansów zakłada, że IKM będzie można otwierać w 2018 r., a wypłaty premii rozpoczną się od 2019 r., kiedy wygaśnie większość zobowiązań związanych z programem Mieszkanie dla Młodych. W ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem realizowanego przez BGK do końca 2016 r. zakontraktowanych zostało ponad 3,3 tys. lokali, z których ponad 900 udostępniono do wynajmu. W ramach dwóch pierwszych edycji Programu wspierającego budowę mieszkań czynszowych BGK przyjął wnioski o kredyty preferencyjne, dotyczące finansowania ponad 4 600 lokali. Nabór wniosków w trzeciej edycji programu ma zostać przeprowadzony w wrześniu 2017 r. Program jest realizowany od 2015r. i stanowi istotny element rządowego pakietu Mieszkanie Plus.”

 • Marvipol zawarł umowę kupna działek o łącznej powierzchni 1,4 tys. m kw., zlokalizowanych przy ul. Okrzei w Warszawie, gdzie planuje zrealizować projekt mieszkaniowy. W ramach inwestycji powstać ma budynek z ok. 4,5 tys. m kw. powierzchni użytkowej. Marvipol planuje rozpocząć realizację projektu w I kw. 2018 r.

 • Polnord rozpoczął sprzedaż 139 mieszkań w ramach II etapu inwestycji Chabrowe Wzgórze w Kowalach koło Gdańska. Termin zakończenia budowy planowany jest na marzec 2018 r. Docelowo osiedle Chabrowe Wzgórze składać się będzie z pięciu budynków, w których powstanie łącznie 291 mieszkań. Budowa I etapu osiedla, składającego się z 3 budynków (152 lokale), zostanie zakończona we wrześniu 2017 r.

 • Dom Development wprowadził do sprzedaży 248 lokali w ramach IV etapu Osiedla Premium na warszawskim Bemowie. Planowany początek przekazań gotowych mieszkań w IV etapie to grudzień 2018 r. Łącznie na terenie Osiedla Premium znajdzie się około 1.000 lokali.

 • Według danych GUS liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w maju 2017 roku wzrosła o 56,2 proc. rdr, a mdm wzrosła 23,7 proc.

USA – S&P500

Na S&P500 bez zmian – stopniowy wzrost z małymi korektami. Zamknięcie na 2.435. pkt.

 

USA - S&P500 - 23.06.2017

POLSKA – WIG30

NA WIG30 konsolidacja w okolicy MA45. Zamknięcie na 2.673 pkt.

POLSKA – WIG30 - 23.06.2017

 

EURUSD

Na EURUSD trzeci tydzień korekty. Zamknięcie na 1.1151.

EURUSD - 23.06.2017

 

EURPLN

Na EURPLN naruszenie MA100 i szybki powrót. Zamknięcia na 4.2223.

EURPLN - 23.06.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Raport analityczny 16.06.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


NIERUCHOMOŚCI

 • Informacje z raportu NBP nt. rynku mieszkaniowego w I kw. 2017r.:

  “Rynek pierwotny mieszkań w 6 największych miastach wszedł w fazę ekspansji. Przekroczono poziom sprzedaży mieszkań ze szczytu poprzedniego cyklu. Aktywność ta nie generowała dotąd nadmiernych napięć w sektorze nieruchomości ani w sektorze finansowym. Nie obserwowano niepokojących wzrostów cen, a finansowanie transakcji nadal odbywało się ze znacznym udziałem środków własnych nabywców”

  “Podaż mieszkań jak dotąd elastycznie dopasowywała się do wzrostu popytu – deweloperzy zaczynali nowe i kontynuowali istniejące projekty inwestycyjne. Struktura oferty mieszkań była dobrze dopasowana do struktury popytu. Utrzymanie elastycznej podaży to główne wyzwanie obecnej sytuacji i warunek utrzymania stabilnych cen”

  “Przy założeniu średniej wysokości czynszu możliwego do uzyskania w Warszawie i 6M, rentowność inwestycji mieszkaniowej jest wyższa niż oprocentowanie lokaty bankowej i rentowność 10-letnich obligacji skarbowych oraz zbliżona do uzyskiwanej na rynku nieruchomości komercyjnych. Relacja kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego do czynszu najmu nadal umożliwia finansowanie kosztów kredytu przychodami z najmu”

  “Wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w złotych (bez umów renegocjowanych) wzrosła w omawianym kwartale o 10,9 mld zł, tj. o 10,2 proc. stosunku do poprzedniego kwartału oraz o 12,3 proc. względem I kwartału 2016 r.”

  „Zapas niesprzedanych mieszkań na 6 największych rynkach 12 w Polsce zmniejszył się w omawianym kwartale o ok. 2,5 tys. mieszkań i wyniósł 50,2 tys. Jednocześnie zwiększyła się liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

  Wzrost popytu mieszkaniowego był wyższy niż wzrost podaży. Wskaźnik czasu sprzedaży mieszkań n rynku pierwotnym w 6M zmniejszył się nieznacznie do 3 kwartałów w omawianym okresie. Zmniejszyła się liczba mieszkań oraz projektów w toku ważonych sprzedażą ora gotowych mieszkań wystawionych na sprzedaż. Deweloperzy dotychczas dobrze dopasowywali strukturę wielkości mieszkań do popytu, w odróżnieniu od sytuacji na rynku wtórnym, gdzie podaż wynika z istniejącej struktury zasobu mieszkaniowego. W segmencie nieruchomości popularnych cena jest nadal podstawowym kryterium wyboru mieszkania, zatem największym popytem cieszą się lokale kompaktowe, tj. dwupokojowe o niewielkim metrażu.Istnieje także stały popyt na mieszkania większe, tj. powyżej 60 mkw.”

  „W I kwartale 2017r. wzrosła liczba pozwoleń na budowę nowych mieszkań, zwłaszcza w istniejących projektach. Wysokie szacowane marże zysku deweloperskiego, jak i stopy zwrotu z projektów mieszkaniowych oraz wysoki popyt przełożyły się na zwiększenie liczby wydanych pozwoleń na budowę mieszkań oraz liczby mieszkań oddanych do użytkowania.”

 • Grupa Murapol kupiła za 4,5 mln PLN netto nieruchomość we Wrocławiu o powierzchni 0,27 ha. Na nabytym gruncie ma powstać 106 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ok. 4,6 tys. m kw. oraz 7 lokali usługowych o powierzchni ok. 300 m kw. Harmonogram projektu zakłada rozpoczęcie prac budowlanych na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2017 r., natomiast oddanie lokali do dyspozycji mieszkańców przewidziane jest na koniec 2018 r.

 • Lokum Deweloper podpisała przedwstępną umowę nabycia nieruchomości o powierzchni 4,29 ha we Wrocławiu za 32,1 mln zł netto. Nieruchomość przylega do działek o łącznej powierzchni 0,83 ha, które Lokum Deweloper nabył już wcześniej za 6 mln zł netto.

USA – S&P500

Na S&P500 mała konsolidacja. Zamknięcie na 2.431. pkt.

USA - S&P500 - 16.06.2017

 

POLSKA – WIG30

NA WIG30 naruszenie MA45 i 3 coraz niższe lokalne szczyty. Zamknięcie na 2.654 pkt.

POLSKA – WIG30 - 16.06.2017

 

EURUSD

Na EURUSD korekta. Spadek kursu do 1.1147.

EURUSD - 16.06.2017

 

EURPLN

Na EURPLN kontynuacja odbicia, pokonany pór na MA45. Zamknięcia na 4.2342.

EURPLN - 16.06.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Raport analityczny 07.06.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


POLSKA

 • Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie restrukturyzacji kredytów frankowych: “W zgodnej ocenie wszystkich członków Komitetu Stabilności Finansowej zapowiedzi działań ustawowych hamują gotowość kredytobiorców do przystąpienia do dobrowolnych negocjacji z bankami. Z drugiej strony, niepewność co do kosztów ewentualnych rozwiązań ustawowych powstrzymuje banki od oferowania dzisiaj restrukturyzacji kredytów w walutach obcych. Dobrowolna restrukturyzacja z wykorzystaniem środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, w przeciwieństwie do rozwiązań ustawowych, pozwala na uwzględnienie zróżnicowania sytuacji finansowej kredytobiorców i na bardziej efektywne wykorzystanie środków kredytodawców”

USA

 • Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że Stany Zjednoczone wycofają się z paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 roku. Trump oświadczył, że wycofanie USA z porozumienia “nie będzie miało dużego wpływu” na klimat. Ocenił, że koszty tego porozumienia ponosili dotąd amerykańscy podatnicy i firmy w USA. Podkreślił, że rezygnacja ze zobowiązań wynikających z porozumienia będzie korzystna dla amerykańskiego sektora energetycznego i przemysłu. Posunięcie Trumpa spotkało się z ogólnoświatową krytyką, którą wyrazili m.in. przedstawiciele UE, Niemiec, UK, Rosji, Węgier, Chin, czy Francji..

 • Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w maju wzrosła o 138 tys. wobec 174 tys. przed miesiącem, po korekcie z 211 tys. Stopa bezrobocia wyniosła 4,3 proc. wobec 4,4 proc. w kwietniu. Dwumiesięczna rewizja liczby miejsc pracy wyniosła -66 tys. Oczekiwano bezrobocia na poziomie 4,4 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 182 tys. Kreacja miejsc pracy w USA na poziomie 75-100 tys. miesięcznie jest niezbędna, by wchłonąć nowych pracowników wchodzące na rynek.

NIERUCHOMOŚCI

 • Dom Development wprowadził do sprzedaży 190 lokali, które powstaną w ramach II etapu inwestycji na warszawskim Mokotowie – poinformował deweloper w komunikacie. Termin planowanego przekazania gotowych mieszkań to IV kwartał 2018 roku.

 • Zarząd ED Invest zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową Orlik Jantar umowę o wspólnej inwestycji polegającej na realizacji zabudowy mieszkaniowo -usługowej z garażami podziemnymi – poinformowała spółka w komunikacie. Wstępny koszt przedsięwzięcia określono na ponad 65 mln zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane na gruntach pozostających w wieczystym użytkowaniu spółdzielni, w terminie 36 miesięcy od dnia uzyskania kolejnych ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, lecz nie później niż do 31 grudnia 2022 r. Inwestycja będzie wykonywana w dwóch etapach. Spółka jest zobowiązana do uzyskania w terminie do 31 grudnia 2018 r. pozwoleń na budowę dla obu etapów.

 • 215 nowoczesnych mieszkań na wynajem z opcją dojścia własności powstanie w Wałbrzychu. Ich budowę sfinansuje BGK Nieruchomości w ramach pilotażu rządowego programu Mieszkanie Plus. 5 czerwca spółka podpisała umowę inwestycyjną z prezydentem miasta. Budowa zacznie się w wakacje. Mieszkania powstaną przy ulicy Husarskiej, położonej na wałbrzyskim Podzamczu czyli najmłodszej, najbardziej zaludnionej, bo zamieszkałej przez blisko 30 tysięcy ludzi, dzielnicy miasta. Szczegółowe analizy gruntów zgłoszonych do programu trwały od października ubiegłego roku, kiedy to miasto Wałbrzych, będące obecnie właścicielem nieruchomości, podpisało ze spółką list intencyjny.

 • Murapol, który kupił blisko 33 proc. akcji TFI Skarbiec liczy na rozwój produktów opartych o rynek nieruchomości. Murapol, , liczy, że wkrótce uda się poszerzyć ofertę funduszu i zaoferować kompleksową paletę produktów inwestycyjnych opartych o rynek nieruchomości.

USA – S&P500

Na S&P500 kolejny tydzień hossy. Zamknięcie na 2.422 pkt..

USA - S&P500 - 07.06.2017

 

POLSKA – WIG30

NA WIG30 nieśmiałe próby odbicia. Zamknięcie na 2.663 pkt.

POLSKA – WIG30 - 07.06.2017

 

EURUSD

Na EURUSD konsolidacja na maksimach. Zamknięcie na 1.1259.

EURUSD - 07.06.2017

 

EURPLN

Na EURPLN próba odbicia. Opór na MA45. Zamknięcia na 4.2145.

EURPLN - 07.06.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Raport analityczny 31.05.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


USA

 • Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w kwietniu przez Amerykanów spadła mdm o 1,3 proc. Oczekiwano wzrostu o 0,5 proc. mdm po spadku o 0,9 proc. miesiąc wcześniej. To kolejne niższe od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku nieruchomości ostatnim czasie, po kwietniowych odczytach sprzedaży domów na rynku wtórnym i pierwotnym.

NIERUCHOMOŚCI

 • Polnord wprowadził do sprzedaży 152 mieszkania w ramach zlokalizowanego w Gdańsku projektu Studio Morena. Planowany termin oddania obiektu do użytku przypada na IV kwartał 2019 r.

 • Polnord kupił również działki w Gdańsku, na których spółka może wybudować około 276 apartamentów wakacyjnych. Podpisany akt notarialny obejmuje warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z dwóch działek o łącznej powierzchni 40,5 tys. m kw. Warunkiem w umowie jest to, że Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe oraz Prezydent Miasta Gdańska nie skorzystają z prawa pierwokupu. Deweloper planuje w 2017 roku uruchomienie 11 inwestycji i niemal 1.450 lokali.

 • Polnord wprowadził do sprzedaży 80 mieszkań na warszawskiej Woli. Realizacja inwestycji ma zakończyć się w sierpniu 2018 r. Polnord podał w kwietniu, że planuje w 2017 roku uruchomienie 11 inwestycji w Warszawie, Trójmieście, Olsztynie, Szczecinie, Wrocławiu oraz Łodzi, które wprowadzą do oferty ok. 1450 lokali.

 • Ronson Development rozpoczął przedsprzedaż 364 mieszkań w ramach IV etapu osiedla City Link na warszawskiej Woli. Ponad 70 proc. stanowić będą kawalerki i mieszkania dwupokojowe. Budowa ruszy w najbliższych miesiącach, a jej zakończenie planowane jest na drugą połowę 2019 r.

 • Według danych GUS w końcu kwietnia w budowie było 742,1 tys. mieszkań, o 2,5 proc. więcej niż przed rokiem.

 • Według danych zawartych w raporcie AMRON-SARFiN w I kwartale 2017 roku udzielono w Polsce kredytów mieszkaniowych o wartości 11,01 mld zł, co oznacza wzrost o 12,58 proc. kdk. Wyższe wyniki w zakresie liczby i wartości nowych kredytów mieszkaniowych to konsekwencja wysokiego popytu na dopłaty w ramach dobiegającego końca Programu MdM. Banki udzieliły w Polsce łącznie w I kwartale 50,24 tys. kredytów mieszkaniowych, czyli o 19,84 proc. więcej niż w IV kwartale 2016 roku. “Po raz kolejny wpływ Programu MdM zakłócił cykliczność i zaburzył zasadę sezonowości zakupów mieszkań oraz zaciągania kredytów hipotecznych. Wyniki akcji kredytowej w I kw. 2017 r. w liczbie ponad 50 tys. udzielonych kredytów oznaczają wzrost akcji kredytowej w relacji do poprzedniego kwartału o prawie 20 proc. – wzrost niespotykany na naszym rynku od okresu boomu kredytowego w latach 2006-2008, a następnie w okresie odreagowania rynku na kryzys subprime w roku 2010” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. W pierwszym kwartale 2017 roku średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem wyniosła 219.030 zł, co oznaczało spadek o 6,11 proc. w porównaniu do IV kwartału 2016 roku. Z kolei łączna liczba czynnych umów kredytowych w tym okresie wyniosła 2,083 mln, czyli była o 1,24 proc. wyższa niż na koniec IV kwartału 2016 roku. Z raportu wynika, że w I kwartale 2017 roku zanotowano istotny wzrost średniej jednostkowej ceny transakcyjnej w Warszawie (o 132 zł/m kw.) w porównaniu do poprzedniego kwartału. Spadki zanotowano natomiast w Łodzi i w Gdańsku – odpowiednio o 169 zł/m kw. oraz o 126 zł/m kw.

 • Według danych Banki udzieliły w kwietniu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 3.749 mln zł. W marcu wartość kredytów na nieruchomości mieszkaniowe wyniosła 4.320 mln zł, w lutym 3.576 mln zł, a w styczniu 3.049 mln zł. Średnie oprocentowanie nowych umów kredytowych na nieruchomości mieszkaniowe wyniosło w kwietniu 4,4 proc. tak jak w marcu i wobec 4,5 proc. w lutym oraz styczniu. NBP podał, że sektor bankowy w kwietniu udzielił 5.448 mln zł kredytów na cele konsumpcyjne wobec 6.256 mln zł w marcu, 4.882 mln zł w lutym i wobec 4.625 mln zł w styczniu. Średnie oprocentowanie kredytów na cele konsumpcyjne w kwietniu wyniosło 7,5 proc. wobec 7,6 proc. w marcu, lutym i styczniu. W grudniu 2016 r. wyniosło 7,3 proc.

USA – S&P500

S&P500 w konsolidacji blisko historycznych szczytów. Zamknięcie na 2.411 pkt.

USA - S&P500 - 31.05.2017

 

POLSKA – WIG30

NA WIG30 kontynuacja korekty. Zamknięcie na 2.623 pkt.

POLSKA – WIG30 - 31.05.2017

 

EURUSD

Po krótkiej korekcie nowe maksima na EURUSD. Zamknięcie na 1.1241.

EURUSD - 31.05.2017

 

EURPLN

EURPLN w konsolidacji na wielomiesięcznych minimach. Zamknięcie na 4.1814

EURPLN - 31.05.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Raport analityczny 24.05.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


POLSKA

 • Według informacji Centrum Informacyjnego Rządu do końca kwietnia 2017 r. Komisja Europejska wypłaciła Polsce środki w wysokości 3,9 mld euro za zrealizowane działania. “Kwota unijnego dofinansowania w zawartych umowach z beneficjentami sięga już niemal 100 mld zł (32 proc. przyznanych Polsce funduszy), a całkowita wartość – blisko 17 tys. inwestycji realizowanych z unijnym wsparciem – wynosi 154,4 mld zł. Nadal szybciej realizowane są programy krajowe (zakontraktowane środki to ponad 36 proc. alokacji), niż regionalne (27 proc. alokacji)”.

 • Rada Ministrów na środowym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje poprawę poboru opłat abonamentowych dotyczących radia i telewizji. W projekcie ustawy, aby poprawić pobór abonamentu zaproponowano włączenie dostawców usług płatnej telewizji do procesów rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów, które muszą płacić abonament.

USA

 • Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w kwietniu spadła do 5,57 mln w ujęciu rocznym. Oczekiwano 5,65 mln po 5,70 mln w marcu.

ROPA

 • Wspólny Komitet Monitorujący złożony z państw OPEC oraz producentów ropy spoza kartelu rekomenduje wydłużenie obowiązywania porozumienia o ograniczeniu dostaw ropy na światowe rynki o 9 miesięcy, począwszy od 1 lipca 2017 r.

NIERUCHOMOŚCI

 • Dom Development S.A., lider warszawskiego rynku mieszkaniowego i wiodący deweloper w Polsce, rozpoczyna sprzedaż kolejnego etapu inwestycji Amsterdam. W II etapie powstanie łącznie 314 lokali w trzech budynkach o wysokości od 4 do 5 pięter. Termin planowanego przekazania gotowych mieszkań to IV kwartał 2018 roku

 • Atal, w ramach piątego etapu projektu Francuska Park, wprowadził do sprzedaży 139 mieszkań w Katowicach – podał deweloper w komunikacie. Planowany termin oddania do użytkowania V etapu inwestycji to I kwartał 2019 r.

 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w kwietniu 2017 roku spadła o 13,8 proc. rdr i 16,4 mdm – podał GUS. Poniżej szczegóły:

 • IV 2017liczbardr (proc.)mdm (proc)
  Mieszkania, których budowę rozpoczęto17640-13,8-16,4
  Mieszkania oddane do użytkowania10591-22,8-23,8
  Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia23206-22,8-23,8
 • 23 maja 2017 r. Poczta Polska S.A. i BGK Nieruchomości S.A. podpisały umowę ramową o współpracy dotyczącej przekazania gruntów na potrzeby programu Mieszkanie Plus. Wstępne porozumienie dotyczy pięciu lokalizacji: dwóch w Warszawie i po jednej we Wrocławiu, Grudziądzu i Rybniku. Strony zakładają możliwość rozszerzenia porozumienia w przyszłości także o inne lokalizacje. Mieszkanie Plus to najważniejszy pakiet rozwiązań Narodowego Programu Mieszkaniowego, którego celem jest zwiększenie liczby mieszkań dostępnych zarówno dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach, jak i tych, których dochody pozwalają na systematyczne oszczędzanie na cele mieszkaniowe. Pierwszy (rynkowy) filar pakietu obejmuje powstanie mieszkań na wynajem (z opcją dojścia do własności mieszkania przez najemcę) na zasadach rynkowych. Kolejne dwa dotyczą społecznego budownictwa czynszowego (filar II) – czyli inwestycji z udziałem środków publicznych, w wyniku których powstaną mieszkania komunalne lub społeczne czynszowe, oraz systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe w formule tzw. indywidualnych kont mieszkaniowych (filar III).

USA – S&P500

S&P500 wyrównuje maksima z ubiegłego tygodnia. Zamknięcia na 2.404 pkt.

USA - S&P500 - 24.05.2017

 

POLSKA – WIG30

WIG30 na wsparciu MA45. Zamknięcie na 2.672 pkt.

 

POLSKA – WIG30 - 24.05.2017

EURUSD

Na EURUSD kolejny tydzień wzrostów. Zamknięcie na 1.1214.

EURUSD - 24.05.2017

 

EURPLN

Złotówka porusza się zdłuż oporu MA45. Zamknięcie na 4,1754.

EURPLN - 24.05.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Raport analityczny 16.05.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


POLSKA

 • Agencja Moody’s potwierdziła w piątek rating Polski na poziomie A2/P-1 i podniosła jednocześnie jego perspektywę do stabilnej z negatywnej. W ocenie agencji ryzyka fiskalne oraz inwestycyjne, a także niepewność polityczna w Polsce zmalały. Agencja Moody’s potwierdziła też długoterminowe ratingi banków Pekao i PKO BP na poziomie A2, podnosząc jednocześnie perspektywę ratingów do stabilnej z negatywnej Aktualizacja ratingu spowodowana jest piątkową decyzją agencji o podniesieniu perspektywy ratingu dla Polski.

USA

 • Według Departamentu Handlu liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA spadła w kwietniu i wyniosła 1,172 mln w ujęciu rocznym wobec oczekiwanych 1,260 mln. W marcu wskaźnik wyniósł 1,203 mln po korekcie wobec 1,215 mln przed korektą. Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę w USA w kwietniu, wskaźnik aktywności w przyszłości w tym sektorze, spadła do 1,229 mln z 1,260 mln poprzednio. Oczekiwano 1,270 mln.

 • Produkcja przemysłowa w USA w kwietniu wzrosła o 1,0 proc. mdm przy oczekiwaniach na poziomie 0,4 proc. mdm, po wzroście w marcu o 0,4 proc. mdm. Kwietniowe przyrost produkcji jest największy w ujęciu mdm od 3 lat.

 • Niższe od konsensusu dane dot. inflacji, która spadła poniżej 2 proc. poddają w wątpliwość dotychczasowe prognozowany inflacji oraz zapowiadaną dynamikę podwyżek stóp procentowych.

NIERUCHOMOŚCI

 • Spółka z grupy Vantage Development podpisała przedwstępną warunkową umowę nabycia działek w Warszawie o łącznej powierzchni 1,6 ha za 14,7 mln zł. Nieruchomość pozwoli na budowę około 200 lokali mieszkalnych. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej został wyznaczony na 19 lipca 2017 roku, natomiast wydanie nieruchomości – w przypadku zawarcia umowy przyrzeczonej – nastąpi 19 października 2017 roku.

 • Atal rusza ze sprzedażą 313 mieszkań w Łodzi w ramach drugiego etapu osiedla Pomorska Park w Łodzi. Planowany termin oddania do użytkowania dla budynków B,C,D,E to I kwartał 2019 r., a budynku A – III kwartał 2019 roku.

 • Firma deweloperska Archicom wprowadza do oferty 128 mieszkań w ramach II etapu inwestycji Na Ustroniu zlokalizowanej we Wrocławiu. Będą one gotowe do użytku w IV kwartale 2018 r. Całe osiedle będzie obejmować 188 mieszkań i zostanie zrealizowane w IV kw. 2018 r.

 • Polnord wprowadził do sprzedaży 80 mieszkań na warszawskiej Woli. Realizacja inwestycji ma zakończyć się w sierpniu 2018 r. Polnord podał w kwietniu, że planuje w 2017 roku uruchomienie 11 inwestycji w Warszawie, Trójmieście, Olsztynie, Szczecinie, Wrocławiu oraz Łodzi, które wprowadzą do oferty ok. 1450 lokali.

 • Dom Development uzgodnił z Forum IV FIZ warunki przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia 100 proc. akcji spółki Euro Styl oraz nabycia 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Euro Styl Development. Obie spółki prowadzą działalność deweloperską w segmencie mieszkaniowym na rynku Trójmiasta i okolic.

 • Banki i SKOK-i przesłały w kwietniu do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 6,5 proc. rdr. Wartość BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła 6,5 proc. w kwietniu, co oznacza, że w kwietniu, w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 6,5 proc. w porównaniu z kwietniem 2016 r. Średnia wartość indeksu od początku 2017 r. wyniosła 14,1 proc. W kolejnych miesiącach BIK oczekuje stabilizacji popytu na kredyty mieszkaniowe względem poziomów z ubiegłego roku.

USA – S&P500

S&P500 w tym tygodniu na nowych maksimach. Dzisiejsze zamknięcie na 2.400 pkt.

USA - S&P500 - 16.05.2017

 

POLSKA – WIG30

NA WIG30 mała korekta. Zamknięcie 2.682 pkt. Wsparcie 60 pkt. niżej.

POLSKA – WIG30 - 16.05.2017

 

EURUSD

Na EURUSD MA200 przekroczona, mocne wybicie na 1.1081.

EURUSD - 16.05.2017

 

EURPLN

Złotówka umacnia się do 4.17. Opór 4.23.

EURPLN - 16.05.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Raport analityczny 08.05.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


POLSKA

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

 • W I kwartale 2017 r. największym zmianom podlegała polityka kredytowa w segmencie kredytów konsumpcyjnych, która została przez banki istotnie zaostrzona. W opinii ankietowanych banków do zaostrzenia polityki kredytowej w tym segmencie przyczyniły się głównie czynniki regulacyjne. Polityka kredytowa w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw została zaostrzona w niewielkim stopniu, natomiast w segmencie kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych kryteria i warunki nie zmieniły się. Wzrost popytu według ankietowanych banków odczuwalny był w segmentach kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych..

 • W I kwartale 2017 r. ankietowane banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, głównie w segmencie kredytów długoterminowych. Kolejny kwartał z kolei banki zaostrzyły również warunki polityki kredytowej. W opinii banków, które zaostrzyły politykę kredytową wynikało to głównie z pogorszenia jakości kredytów dla przedsiębiorstw. W I kwartale 2017 r. banki nie odczuły zmiany popytu na kredyty zgłaszanego przez przedsiębiorstwa. W II kwartale 2017 r. banki nie przewidują istotnych zmian polityki kredytowej w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw. Według ankietowanych banków wzrost popytu będzie odczuwany głównie w segmencie kredytów długoterminowych.

 • Kryteria i warunki przyznawania kredytów mieszkaniowych w I kwartale 2017 r. nie zmieniły się. Ankietowane banki odczuły wzrost popytu, co uzasadniały głównie zainteresowaniem kredytobiorców programem „Mieszkanie dla Młodych”, prognozami odnośnie do sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz zmianą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Banki nie planują istotnych zmian w polityce kredytowej Gold Finance Spółka z o.o. ul. Chopina 9/13, 05-800 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290556, NIP 534-237-16-76 , REGON 141153906, której kapitał zakładowy wynosi 5 400 000 zł. wpłacony w całości. w II kwartale 2017 r., ani nie spodziewają się istotnych zmian popytu na kredyt mieszkaniowy. Jedynie pojedyncze banki oczekują spadku popytu na kredyt.

 • Ankietowane banki istotnie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zaostrzyły niektóre warunki udzielania kredytu. W opinii banków do zaostrzenia polityki kredytowej przyczyniły się głównie czynniki regulacyjne, nieuwzględnione w ankiecie, tj. realizacja zaleceń pokontrolnych KNF oraz konieczność sprostania wymogom kapitałowym i płynnościowym wynikającym z rozporządzenia CRR oraz zaleceń KNF. Popyt na kredyty konsumpcyjne nieznacznie wzrósł w I kwartale 2017 r., do czego przyczynił się wzrost zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku oraz nasilenie akcji promocyjnych przez niektóre banki. W II kwartale 2017 r. banki nie przewidują istotnych zmian w polityce kredytowej oraz oczekują wzrostu popytu.

 • Według KUKE eksport w marcu, liczony w EUR, wzrósł o 12,6 proc. rdr do 17,4 mld EUR. KUKE podtrzymuje, że w 2017 r. dodatnia dynamika eksportu wyniesie 8,0 proc.

 • Według CBOS odsetek osób określających się jako bezrobotne spadł w badaniu z 2017 roku do 8 proc. wobec 9 proc. przed rokiem.

USA

 • Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w kwietniu wzrosła o 211 tys. wobec 79 tys. przed miesiącem i 190 tys. oczekiwań. Stopa bezrobocia wyniosła 4,4 proc. wobec 4,5 proc. w marcu i 4,6 proc. konsensusu. To najniższe bezrobocie w USA od maja 2007 r.

USA – S&P500

S&P500 ponownie w okolicy historycznych szczytów. Zamknięcie na 2.398 pkt.

USA - S&P500 - 08.05.2017

 

POLSKA – WIG30

NA WIG30 kontynuacja rajdu z małym wyhamowaniem. Zamknięcie na 2.714 pkt.

POLSKA – WIG30 - 08.05.2017

 

EURUSD

Na EURUSD wyhamowanie na MA200 i odbicie od 1.10. Zamknięcie na 1.0922.

EURUSD - 08.05.2017

 

EURPLN

Złotówka umacnia się do 4.23. Lekkie wahanie w ostatnich dniach z wyhamowaniem.

EURPLN - 08.05.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.

 

Raport analityczny 29.04.17

Raport analityczny

 

Wydarzenia tygodnia

 


FRANCJA

 • Centrysta Emmanuel Macron w pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji zdobył 24,01 proc. głosów – wynika z oficjalnych rezultatów ogłoszonych w poniedziałek przez MSW. Szefowa skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen otrzymała 21,30 proc. To właśnie ci politycy zmierzą się 7 maja w II turze. Sondaże dają 20-25 pkt. proc. przewagi proeuropejskiemu Macronowi i taki właśnie scenariusz jest obecnie wyceniany przez rynek.

EU

 • Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawiła podstawowe stopy procentowe bez zmian. Rada potwierdziła, że do końca grudnia 2017 r. lub dłużej w razie potrzeby będzie skupować z rynku aktywa w wys. 60 mld euro miesięcznie. Według Prezesa EBC Mario Draghiego, ryzyka dla wzrostu gospodarczego eurolandu, choć zmierzają do bardziej zbilansowanego poziomu, pozostają skierowane w dół i są związane głównie z uwarunkowaniami światowymi. Jednocześnie Draghi ocenił, że bazowa presja inflacyjna w eurolandzie pozostaje niewielka i w ocenie EBC, musi dopiero wykazać przekonujący trend wzrostowy, co stanowi przesłankę za utrzymaniem wsparcia monetarnego w eurolandzie na obecnym poziomie. Rynek ocenił wydźwięk czwartkowej konferencji Draghiego jako gołębi.

USA

 • Według Departamentu Handlu Produkt Krajowy Brutto USA w pierwszym kwartale 2017 r. wzrósł o 0,7 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. Analitycy spodziewali się wzrostu PKB USA o 1,0 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. W IV kw. 2016 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 2,1 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.

 • Administracja Donalda Trumpa przedstawiła założenia planów reformy systemu podatkowego. Rynek ocenił je jako ogólnikowe, zwracając uwagę na brak rozwiązań finansujących reformę. Trump proponuje obniżenie podatków od przedsiębiorstw i małych firm do 15 proc. z 35 proc. Dla podatników indywidualnych przewiduje się wprowadzenie 3 progów podatkowych i cięcie najwyższej stawki (10 proc., 25 proc. i 35 proc. vs 39,6 proc.) z 7 progów obecnie. Jednocześnie nie wskazano progów dochodowych dla poszczególnych stawek. Trump chce podwoić kwotę wolną oraz zlikwidować wszystkie ulgi poza rodzinnymi, od odsetek od kredytów hipotecznych oraz na wydatki dobroczynne.

ROPA

 • Zapoczątkowane w połowie kwietnia spadki kontynuuje ropa naftowa. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana pod koniec sesji po 48,4 USD, po zniżce o 2,5 proc. Brent w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie zniżkuje o 2,2 proc., do 50,6 USD za baryłkę.

NIERUCHOMOŚCI

 • Dekpol w pierwszym kwartale 2017 r. sprzedał 229 mieszkań na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych. W tym samym okresie poprzedniego roku zakontraktowano sprzedaż 146 lokali.

 • Atal rozpoczął sprzedaż 250 lokali w ramach zlokalizowanego w Gdańsku projektu Atal Baltica Towers.

 • Archicom kupił za 26,6 mln zł netto działkę we Wrocławiu o powierzchni ok. 2,45 ha, na której może powstać ok. 520 mieszkań.

USA – S&P500

Na S&P500 wyrównanie szczytów z marca i lekkie cofnięcie do 2.384 pkt.

USA - S&P500 - 29.04.2017

POLSKA – WIG30

WIG30 na mocnych wzrostach. Mocny atak na szczyty wyprowadził indeks na 2.719 pkt.

POLSKA – WIG30 - 29.04.2017

 

EURUSD

Na EURUSD po luce otwarcia konsolidacja w okolicy 1.09. Zamknięcie na 1.0897.

EURUSD - 29.04.2017

 

EURPLN

Eurozłoty cofa się w okolice 4.20-4.23. Zamknięcie na 4.2275.

EURPLN - 29.04.2017

 

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność.