Nieruchomości Metrohouse
Kredyty hipoteczne
Kredyty firmowe - oferta dla firm

Kontakt

Gold Finance Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39a
     02-672 Warszawa
Tel. (22) 208 20 00
     Fax. (22) 208 20 93

www.facebook.com/GoldFinance

Gold Finance Spółka z o.o. ul. Kubusia Puchatka 16/18, 05-800 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290556, NIP 534-237-16-76 , REGON 141153906, której kapitał zakładowy wynosi 5 400 000 zł.

Kontakt

Klauzula Informacyjna

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe w postaci m.in.: adresu email przesłane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w związku z wykonywaniem usługi pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) zawiadamiamy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GOLD FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy ul. Kubusia Puchatka 16 lok. 18 (dalej: ADO).
  2. ADO umożliwia kontakt za pomocą telefonu: (+48) 22 208 20 00, drogą pocztową: ul. Domaniewska 39a , 02-672 Warszawa.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby.
  4. ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia oferty finansowania lub ubezpieczenia, a jeżeli usługa pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego zostanie wykonana przez okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem tych usług zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych mogą być: a. pracownicy ADO upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie ADO; b. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług umożliwiających świadczenie pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego; c. dostawcy usług prawnych, doradczych i windykacyjnych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą.
  7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań związanych z przygotowaniem oferty finansowania lub ubezpieczenia oraz udzielenia informacji w tym zakresie).
Please wait...
PlikOpisRozmiar pliku
pdf GF Formularz -art.17 - 2018396 KB